Notulen

Jaarvergadering 2017

 

Datum: 9 juni 2017

Tijd: 20.00 uur

Locatie: Cafe den Aezel

 

Aanwezig:

Bart de Bruijn, Peter op den Drink, Seppo Ehlen, Thies Geenen, Cor Heinemans,Huub Houben, Wino Hoven, Twan van der Kort, Arno Mewissen, Ger van de Moosdijk, Rene Nohlmans, Huub Rouschen, Wim Schepers, Jan Schreuders, Luc Segers, Sam Simons,Jan van Sloun, Thei Storken, Henk van Velzen, Leon Verhaeg, Wil Verheyen.                                                                                                                                                

 

 

Afwezig met kennisgeving:

Leon Lebens, Jac Lemmens, Hein Props, Hub Storken, John Widdershoven

 

Afwezig zonder kennisgeving:

Jean op ’t Eynde, Wil Ruyters, Wim Schreuders, Ben Willems.

 

 

 

Voorzitter:

Thies Geenen

 

 

 

Notulist:

Jan van Sloun

 

Agenda

1

Opening en mededelingen door de voorzitter

2

Notulen Algemene Ledenvergadering 2016

3

Financieel jaarverslag

4

Verslag kascontrolecommissie en decharge penningmeester

5

Bestuursverkiezingen en leden kascommissie

6

Clubkampioenen

7

Feestmiddag/avond

8

Vaststellen data zomer-, winteractiviteit en jaarvergadering

9

Voorstel teamsamenstelling competitie 2017/2018

10

Rondvraag

11

Sluiting

 

 

1 Opening en mededelingen door de voorzitter

De voorzitter  opent de vergadering.

Mededelingen:

- Luc Segers wordt welkom geheten als nieuw lid.

-1 minuut stilte i.v.m. overlijden Ton Schrijnemakers, Thea Kramer, Piet Reijnders.

-Als spelers in rookvrije ruimten wensen te spelen dient dit tijdig doorgegeven te

 worden.

-Jan Schreuders geeft nieuwe wijzigingen district Zuid Limburg aan

-Tijdig aangeven indien men in seniorenteam wenst te spelen

2 Notulen Algemene Ledenvergadering 2016

-Geen bijzonderheden

 

 

 

3 Financieel jaarverslag

-Geen contributieverhoging voor 2017

-Graag de contributie voor 1 augustus te voldoen

-Poedelgeld 1x per jaar per team afdragen werkt goed

 

 

4 Verslag kascontrolecommissie en decharge penningmeester

-Kascontroleur Wil Verheijen geeft aan dat penningmeester zijn zaken supergoed    in orde heeft.

-Penningmeester wordt decharge verleend.

 

5 Bestuursverkiezingen en leden kascommissie

-Aftredende bestuursleden zijn Jan Schreuders en Jan van Sloun.

 Deze zijn herkiesbaar en worden door de vergadering herkozen.

 

6 Clubkampioenschappen

-Dinsdag 13 juni a.s. zijn de kruisfinales en op 15-06 wordt de finale gespeeld.

 

7 Feestmiddag/avond

-Inmiddels zijn al veel aanmeldingen voor feestmiddag en -avond.

 

 

8 Vaststellen data winteractiviteit, jaarvergadering en zomeractiviteit

            -Winteractiviteit 16 december 2017

               -Jaarvergadering 8 juni 2018

               -Zomeractiviteit 16 juni 2018

 

 

 

 

 

 

     

9 Voorstel teamsamenstelling 2017/2018

-Voorstel teamsamenstelling zoals uitgewerkt door Thies Geenen, Jan Schreuders en Cor Heinemans wordt tijdens vergadering besproken en aangenomen.

 

10 Rondvraag

               -Thies Geenen geeft aan dat de diverse teams dienen te letten op hun kleding. De spelers dienen

                aan te treden in clubtenue.

               -Leon Derhaeg vraagt of er binnen de club een ballenbeleid wordt gehanteerd. Zeer slechte ballen in

                clublokaal. Voorstel Leon om contributie te verhogen. Dit wordt afgewezen. Diverse teams geven aan

                zelf ballen te hebben. Andere teams gaan deze ook zelf aanschaffen.

               - Wil Verheyen informeert naar de nieuwe puntentelling bij de bond. Bij winst kan een speler 15 

               matchpunten krijgen. Dit is een proef en wordt alleen in de 4e klasse toegepast.

11 Sluiting

De voorzitter  sluit de vergadering