Notulen

Jaarvergadering 2023

 

Datum:12 mei 2023

Tijd: 20.00 uur

Locatie: Cafe den Aezel

 

Aanwezig:

Tim Boelema, Peter op den Drink, Thies Geenen, Cor Heinemans, Huub Houben,

Wino Hoven, Twan van der Kort, Theo Lebens, Arno Mewissen, Hein Props, Hans Puts,

Jan Schreuders, Jan van Sloun, Hub Storken, Wil Verheyen, Ben Willems.                                                                                                                                                

 

 

Afwezig met kennisgeving:

Seppo Ehlen, Henny Lebens, Ed Porteners, Lambert Props, Huub Rouschen, Paul Stevens,

Henk van Velzen.

 

Afwezig zonder kennisgeving:

Wim Hofman, Ton Reijnen, Wim Schreuders, John Widdershoven.

 

 

 

Voorzitter:

Thies Geenen

 

 

 

Notulist:

Jan van Sloun

 

Agenda

1

Opening en mededelingen door de voorzitter

2

Notulen Algemene Ledenvergadering 2022

3

Financieel jaarverslag

4

Verslag kascontrolecommissie en decharge penningmeester

5

Bestuursverkiezingen en leden kascommissie

6

Feestmiddag/avond

7

Vaststellen data zomer-, winteractiviteit en jaarvergadering 2023/2024

8

9

Voorstel teamsamenstelling competitie 2023/2024 en onderlinge competitie

Contributie 2023/2024

10

Rondvraag

11

Sluiting

 

 

1 Opening en mededelingen door de voorzitter

Voorzitter Thies Geenen opent de vergadering.

Mededelingen:

-Stilgestaan wordt bij het overlijden van Jac Lemmens.

-Verwelkomen nieuwe leden Paul Stevens en Wim Hofman.

-Nieuwe leden aanmelden via een bestaand lid. Bestuur beslist wel of geen toelating.

  Aspirant lid Stefan Knarren wordt door bestuur aangemeld. Secretaris neemt contact op met

  hr. Knarren.

-Jan van Sloun is kampioen geworden van de onderlinge competitie.

-Ook voor komend jaar is Thies Geenen weer clubsponsor.

-KNBB district Maastricht gaat samenwerken met KNBB district Zuid Limburg

 

2 Notulen Algemene Ledenvergadering 2022

- Geen opmerkingen

  Notulen goedgekeurd

 

 

 

3 Financieel jaarverslag

-Penningmeester Arno Mewissen presenteert financieel jaarverslag

-Graag de contributie direct te voldoen na ontvangst mail

 

 

 

4 Verslag kascontrolecommissie en decharge penningmeester

-Kascontrolecommissie (Ben Willems/Hein Props) geeft aan dat penningmeester zijn zaken goed op  orde heeft. Geen opmerkingen.

-Penningmeester wordt decharge verleend.

 

                                      

5 Bestuursverkiezingen en leden kascommissie

-Aftredende bestuursleden zijn Cor Heinemans en Thies Geenen.

 Deze zijn herkiesbaar en worden door de vergadering herkozen.

-Leden kascommissie voor komend jaar zijn Hub Storken en Ben Willems. Reserve is      Twan van der Kort. 

 

 

 

 

     

6 Feestmiddag/avond

-De feestmiddag/avond zal plaatsvinden op zaterdag 1 juli a.s.

 Uitnodiging en programma volgt.

 

 

 

7 Vaststellen data winteractiviteit 2023, jaarvergadering 2024 en zomeractiviteit 2024

-Winteractiviteit 2023: 15 december

-Jaarvergadering 2024: 17 mei

-Feestmiddag/avond 2023: wordt nader vastgesteld

 

 

8 Voorstel teamsamenstelling 2023/2024

-Voorstel teamsamenstelling districtscompetitie is uitgewerkt door Thies Geenen en Jan Schreuders.

2e klasse team: Thies Geenen, Peter op den Drink  (teamleider), Wino Hoven. Reserve Twan van der Kort, Tim Boelema, Wim Hofman en Paul Stevens.

-Onderlinge competitie wordt uitgewerkt door Cor Heinemans.

-Cor Heinemans geeft uitslagen van onderlinge clubcompetitie en “Wim de Bruijn” competitie. Tevens geeft hij uitleg over de totstandkoming van de nieuwe gemiddeldes.

 

 

 9 Voorstel contributie 2023/2024

               -Voorstel contributie voor komend jaar wordt gesteld op 90 euro en wordt goedgekeurd . 

  10 Rondvraag

                -Voorstel van Twan van der Kort om iedereen tegen elkaar te laten spelen.

                 Cor Heinemans geeft aan als iemand een idee heeft voor de onderlinge clubcompetitie stuur dan een

               mail met voorstel naar secretaris.

             

11 Sluiting

De voorzitter  sluit om 20.19 uur de vergadering.