Verslag jaarvergadering 2008 (vrijdag 13 juni 2008 om 19.30 uur).

 

 

 

Aanwezig: Bart de Bruyn, Seppo Ehlen, Wim de Bruyn,Wim Floris, Thies Geenen (voorz),Cor Heinemans,Thea Kramer,Jac lemmens,Perre Mains,Nol Mewissen, Ger van de Moosdijk,Jo l ‘ortije, Rene Pernot, Hein Props, Jan Schreuders, Wim Schreuders, Ton Schrijnemakers, John Stoffels, Hub Storken,Henk van Velzen, John Widdershoven en Ben Willems

 

afmelding:Hub Rouschen, Jo van Sloun ,Rene Nohlmans, Thei Storken, Jean op ’t Einde,Hub Coenen.

 

Agenda

 

1.Opening

 

2.Notulen ledenvergadering 2007 (zie bijlage)

 

3.Jaarverslag secretaris

 

4.Jaarverslag penningmeester

 

5.VerslagControle commissie en decharge Penningmeester

 

6.Wisselingen Bestuur en cie. (leden kascie)

 

7.Clubkampioenschap2008

 

8.De feest(avond) 21-6-2008.

 

9.Vaste data seizoen 2008-2009

 

10.Teamsamenstelling competitie 2007-2008 (zie bijlage)

 

11.Rondvraag

 

12.Sluiting.

 

 

 

1.Opening:

 

Thies opent de vergadering met de mededeling, dat ons vanochtend het bericht bereikt heeft van het overlijden van ons lid Pierre Strijkers, voor hem en voor Leo Kerens, die ons ook afgelopen seizoen ontvallen is, wordt 1 minuut stilte gevraagd.

 

Hierna gaat de vergadering voort met mededelingen van de voorzitter: Er zijn klachten ontvangen, dat uitnodigingen niet ontvangen zijn, deze betreffen voornamelijk leden die geen e-mail adres hebben. De voorzitter zegt dit te betreuren en zegt toe dat dit in de toekomst niet meer zal gebeuren.

 

Wim de Bruijn blijkt tot zijn eigen verbazing 25 jaar lid te zijn van de vereniging, hij zal hiervoor door het bestuur nog gefeliciteerd worden.

 

Verder bedankt de voorzitter,Wim en Jessy de Bruijn voor hun toezegging om ook komend seizoen de club te sponsoren. Tevens dank aan de andere sponsoren. Verder roept de voorzitter de leden op om a.s. donderdag (19 juni)de finales van de ondelinge competitie te komen bijwonen.

 

Er blijkt enig misverstand over de aanwijzing van de captain per team .Deze wordt door het team zelf bepaald! Verder zijn er klachten ontvangen over drankgebruik tijdens wedstrijden. De voorzitter zegt dat in eerste instantie uitgegaan mag worden van volwassen gedrag en dat de leden elkaar hierop aanspreken, pas als dit niet leidt tot een bevredigend resultaat kan er verder een beroep gedaan worden op het bestuur.

 

 

 

2.Notulen vorige vergadering: behalve de opmerking van de voorzitter zelf dat de toegezegde groepsfoto alsnog gemaakt gaat worden en de notulen van 2006 nooit meer boven tafel zullen komen, worden de notulen vastgesteld met dank aan de notulist (Jan Schreuders).

 

 

 

3.Jaarverslag secretaris: Bestuur is uitgebreid met: Wim Floris, Henk van Velzen en Ben Willems,4 bestuursvergaderingen hebben plaatsgevonden, Winteraktiviteit in de vorm van oud Hollandse spelen in december en de feestavond op 21 juni a.s. 34 leden in het begin van het seizoen, overlijden Leo Kerens ,Lei Jetten heeft zich aangemeld als lid, dit om aan de PK mee te doen .7 teams hebben aan de competitie meegedaan. 1 teamheeft aan de bandstootcompetitie meegedaan .Lei Jetten heeft aan de PK meegedaan. Het bestuur is vertegenwoordigd geweest op 2 bondsvergaderingen. (inmiddels nieuwe voorzitter dhr Louk Moling) Hetverwerken van de gegevens via kompsos heeft het nodige werk en irritatie opgeleverd. Loopt nu naar behoren. Er zijn klachten ontvangenover drankgebruik tijdens wedstrijden. Het bestuur roeptiedereen op om zich op een waardige manier te gedragen. De Normen en waarden die de vereniging hanteert zijn te lezen in het clubreglement.

 

 

 

4.Jaarverslag penningmeester:Het jaar is afgesloten met een batig saldo van € 353,- Het saldo per 1-1-2008 bedroeg € 2.891,69 e.e.a. is medete danken aan de sponsoring van Henk Hilkens, aldus de penningmeester. Voor het nieuwe seizoen wordt geen contributieverhoging voorgesteld.

 

 

 

5.VerslagControle commissie en decharge Penningmeester .De kascommissie in de personen van Hein Props en Hub Storken hebben de boeken gecontroleerd. Hein Props spreekt namens de cie uit dat hun onderzoek geen onduidelijkheden of missers is tegengekomen, zij hebben goede boeken en wijn aangetroffen op het adres van de penningmeester. DePenningmeester en daarmee het bestuur wordt decharge verleend.

 

 

 

6.Wisselingen Bestuur en cie. (leden kascie), Er is op dit moment behalve de secretaris, die pas 1 jaar benoemd is, geen bestuurslid die volgens het opgestelde rooster moet aftreden. Het rooster zal voor de volgende jaarvergadering geactualiseerd worden. Omdat ook de kascommissie in de loop van het jaar gedwongen gewijzigd is, behoeft hiervoor ook geen nieuwe kandidaten te worden gezocht, wel moet een nieuwe reserve worden aangesteld, hiervoor meldt zich John Stoffels.

 

 

 

7.Clubkampioenschap 2008, zoals reed gemeld worden de finales op donderdag 19 juni gespeeld, finalisten zijn: Thea Kramer, Willem Lorenzo, Seppo Ehlen en Wil Ruyters. Komt allen!!

 

 

 

8.De feest(avond):21-6-200821 juni (de langste dag) is de jaarlijkse feest(avond) gepland, om 15.00 uur verzamelen voor de fietstocht van ca 30 km.Inclusief bezoek aan 2 terrassen, bij terugkomst zal een BBQ worden gehouden bij café Schreuders. De lijst met deelnemers wordt nogmaals doorgenomen en de nodige aanmeldingen volgen. E.e.a. is noodzakelijk voor het te bestellen vlees. Organisatie is in handen van Jan Schreuders en Nol Mewissen.

 

 

 

9.Vaste data seizoen 2008-2009 De volgende data worden gepland: Noteer alvast in jullie agenda zaterdag 13 december winteractiviteit, vrijdag 5 juni 2009 om 20.00 uur is de jaarvergadering en onze feestavond wordt gehouden op zaterdag 13 juni 2009.

 

 

 

10.Teamsamenstelling competitie 2007-2008 Bij de uitnodiging voor deze vergadering is een voorstel voor de teamsamenstelling gevoegd, rene Pernot heft hierop via de mail gereageerd evenals Rene Nohlmans. Voor het voorstel van Rene Nohlmans blijkt geen animo te zijn, de reactie van Rene Pernot wordt overgenomen. Wederom zal met 7 teams aan de competitie worden deelgenomen. Jan Schreuders en Ben Willems zullen voor 1 juli voor de inschrijving zorgen.

 

 

 

11.Rondvraag: Hein Props vraagt om een nieuwe slips, hierna komt en discussie op gang of we nog wel stropdassen moeten dragen en we ons niet moeten aanpassen aan de tegenstanders. Het bestuur is van mening dat het dragen van een stropdas toch wel voor wat meer uitstraling zorgt en dat als er omstandigheden zijn bijvoorbeeld temperatuur er best in goed overleg van de dress code afgestapt kan worden. Voor de stropdas kan Hein zich melden bij Jan Schreuders. Bart de Bruijn geeft aan dat zijn hesje aan vernieuwing toe is, het wordt steeds krapper, concludeert hij. Een suggestie is een ander wasmiddel proberen. Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering, nadat de penningmeester de kastelein sommeert de aanwezigen te trakteren op een consumptie op kosten van de club.

 

 

 

 

 

12.Sluiting. De voorzitter sluit de vergadering ruim op tijd voor aanvang van de voetbalwedstrijd, hij dankt iedereen voor zijn aanwezigheid en inbreng en wenst allen een fijne feestavond, een prettige vakantie en een goed biljartseizoen toe.

 

 

 

 

 

 

 

Ben Willems

 

Secretaris BC Wolfrath