Verslag jaarvergadering 2010 (vrijdag 11 juni 2010 om 19.30 uur) café d’n Aezel

 

Agenda

 

1.Opening en mededelingen.

 

2.Notulen ledenvergadering 2009

 

3.Jaarverslag penningmeester

 

4.VerslagControle commissie en décharge Penningmeester

 

5.Wisselingen Bestuur en cie. (leden kascie)

 

6.Clubkampioenschap2010

 

7.De feest(avond) zaterdag 19-6-2010

 

8.Vaste data seizoen 2010-2011

 

9.Teamsamenstelling competitie 2010-2011

 

10.Wijziging puntentellingen regels rond reserve spelers.

 

11.Afspraken met BV Holtum.

 

12.Rondvraag

 

13.Sluiting.

 

 

 

Afmeldingen: Hub Rouschen, Jean op ‘t Eynde, Pierre Mains, Ben Willems, Wim Schreuders en Bart de Bruyn. Later gekomen; Hub Storken en Seppo Ehlen.

 

1.Opening en Mededelingen: Thies opent de vergadering en heet iedereen welkom, hij deelt verder mee dat Jessy de Bruyn de sponsoring verlengd heeft.. Felicitaties en cadeaubonnen voor onze kampioenen(3e klas team). Een woord van dank wordt namens het team door René Pernot uitgesproken.

 

2.Notulen vorige vergadering: René Nohlmans vraagt wederom om een groepsfoto en heeft andere informatie over het aftreden van de bestuursleden. Thies antwoord hierop dat de huidige secretaris een nieuw schema heeft gemaakt.

 

3.Jaarverslag Penningmeester. Het verslag laat een batig saldo zien van €2.800,- e.e.a. is het gevolg van de contributieverhoging afgelopen seizoen.

 

4.Verslag kascontrolecommissie: John Stoffels geeft namens de commissie aan dat er geen onrechtmatigheden zijn geconstateerd. Met dank aan de Penningmeester.

 

5.Wisseling bestuur en kascie.John Stoffels en Ton Schrijnemakers, met reserve Jan van Sloun vormen de nieuwe kascie, de aftredende bestuursleden Thies en Nol stellen zich herkiesbaar, volgens René Nohlmans moeten dit Cor en Nol zijn. Niemand stelt zich verder kandidaat en Thies vraagt de vergadering om alle bestuursleden te herbenoemen, hetgeen geschiedt.

 

6.Clubkamioenschap: Na deVoorrondes blijven over: Pierre Mains, René Nohlmans, Nol Mewissen en Jac Lemmens, dinsdag de halve finale en a.s. donderdag de finale. ( Inmiddels is Jac Lemmens clubkampioen) Omdat het kampioenschap niet vlekkeloos is verlopen, vraagt e.e.a. om een evaluatie. Het bestuur zal dit binnenkort bespreken.

 

7.De Feestavond 19-6 begint om 20.00uur, graag opgave bij Nol Mewissen

 

8.Data seizoen 2010-2011:Winteraktiviteit11 december, Jaarvergadering vrijdag10 juni 2011 en de Feestavond zaterdag 18 juni 2011.

 

9.Teamsamenstelling: Het 1e klas team gaat competitie spelen met de Maastrichtse bond. Jo l`ortije en René Pernotgaan over naar BV Holtum en gaan daar een 3 banden team vormen. Jan Singels komt overnaar Wolfrath. Hoe en wat voor consequenties dat voor de spelers heeft (contributie) zal het bestuurbinnenkort besluiten. Verder wil het4e klas team persé niet met een roulerende speler spelen, hetgeen tot problemen lei(ij)dt, omdat Willy Verheijen dan buiten de boot zal vallen. Gezien de weinig plooibare houding van de overige teamleden, zal het bestuur ook hier naar een oplossing gaan zoeken.

 

10.Puntentelling en Reservespelers. Het nieuwe seizoen hoeven geen vaste reserves meer opgegeven te worden en wordt er volgens het”Belgisch systeem”geteld. Zo gauw hier meer informatie over is,zal dit (via de teamleiders) gecommuniceerd worden.

 

11.Afspraken met BV Holtum: Tafel 1 is gereserveerd voorWolfrath, tafel 2 voor Holtum, de contributie bij spelerswisseling worden nog verdere afspraken gemaakt en erwordt bekeken of we een gezamenlijke activiteit kunnen organiseren. Suggestie: Hein Props Biljart toernooi in een weekend; Jan van Sloun: Winteractiviteit samen?

 

12.Rondvraag; Wil Demandt wil feestavond verplaatsen, is n.l. verhinderd. René Nohlmans vraagt actuele ledenlijst met telefoonnummers. Cor Heinemans vraagt of er commentaar is op de puntentelling van de onderlinge competitie,hierop komt geen commentaar.

 

13.Sluiting: Daar er verder niets meer te vermelden is sluit Thies de vergadering en bedankt eenieder voor de aanwezigheid.

 

 

 

Verslag: Jan Schreuders