ALV B.C. Wolfrath,16 juni 2012 Café d’n Aezel

1. Thies opent de vergadering.

2. Medelingen:

  a.  1 minuut stilte overlijden Pierre Mains

  b.  Op de bondsvergadering is aangegeven dat er strengern gecontroleerd wordt op uniforme kleding.

  c.  Speler mag geen twee wedstrijden spelen op een avond.

3. Notulen ALV 2012
    Geen opmerkingen.

4. Kascontrole: Alles is door de commissie goed bevonden en dus wordt er decharge verleent aan de penningmeester.

5. Nol Mewissen is aftredend bestuurslid en herkiesbaar.
    Aangezien er geen tegenkandidaten zijn, wordt hij herkozen.

6. Clubkampioen: Twan van de Kort heeft dit jaar de ‘Wim de Bruijn bokaal’ gewonnen,
                          Thies Geenen werd tweede.

7. Hein Props en Wil Verheijen zijn toegetreden tot de kascontrole commissie.

8. Onze vaste clubavonden worden later vastgesteld en aan de leden gemaild.
    Zaterdag 8 december 2012 Winteraktiviteit.
    Vrijdag 7 juni 2013 jaarvergadering.

9. Er worden nog enkele aanpassingen gedaan in de opgave van de teams voor het komende seizoen.

10. Rondvraag:

     a. Hein vraagt om tijdens de finale van de clubkampioenschappen de te maken caramboles zichtbaar tye maken voor het publiek.

     b. Wil Verheijen geeft aan dat Huub Rouschen alleen reserve wil staan in zijn team.
         Na controle blijkt er bij het maken van de teamsamenstelling een foutje is gemaakt.

11. Niets meer aan de orde zijnde sluit Thies de vergadering.