ALV B.C. Wolfrath 13 juni 2014 Café d’n Aezel

 

Aanwezig:
Wil Demandt, Peter op den Drink, Thies Geenen, Cor Heinemans, Wino Hoven, Twan van der Kort, Thea Krämer, Leon Lebens, Jac Lemmens, Arno Mewissen, René Nohlmans, Wim Schepers, Jan Schreuders, Sam Simons, Jan van Sloun, Thei Storken, Henk van Velzen, Ton van Velzen, Wil Verheijen en John Widdershoven.
Afwezig met kennisgeving:
Jean op ’t Eijnde, Ger van de Moosdijk, Hein Props, Huub Rouschen, Ton Schrijnemakers, Hub Storken.

 1. De voorzitter opent de veradering.
  Herdacht wordt ons overleden lid Wim Floris.
  Vermeldt wordt dat de fietstocht op 21 juni begint om 12:30, verzamelen bij café d’n Aezel om 12:15 uur.
  Feliciteren van districtskampioen 4e klasse bandstoten Peter op den Drink en Seppo Ehlen met zijn 2e plaats op het nationaal kampioenschap bandstoten 1e klasse.
  Het dorpsfeest vindt dit jaar plaats op 23 augustus. Gezocht wordt naar vrijwilligers voor de horeca. Dit levert 10 €/uur op voor de vereniging.

 2. Notulen ALV 2012:
  Er zijn wat fouten geslopen in het rooster van aftreden. Dit rooster wordt eerstvolgende bestuursvergadering herzien.

 3. Jaarverslag secreataris:
  Wij hebben een 5-tal vergaderingen gehouden en, zoals de voorzitter terecht opmerkt, ook een aantal recepties bezocht.

 4. Jaarverslag penningmeester:
  Het negatief saldo is weggepoetst.

 5. Kascontrolle commissie:
  De kas werd door de kascontrolecommissie op orde gevonden.
  Samenstelling kascontrolecommissie 2015: Wil Verheijen + Thei Storken.
  Reserve: Leon Lebens + Sam Simons.

 6. Bestuurs mutaties:
  Volgens het rooster is Jan Schreuders aftredend. Hij is herkiesbaar. De vergadering gaat hiermee akkoord.

6a. Huldiging kampioenen:
       Wolfrath 1:
Seppo Ehlen, Leon Lebens, Jean op ’t Eijnde, Jan Schreuders, Hein Props.
       Wolfrath 2:
Hein Props, Wil Ruyters, Thies Geenen, Cor Heinemans.
       Wolfrath 6:
Ton van Velzen, Wino Hoven, Twan van der Kort, Wil Demandt.
       Wolfrath 9:
Bart de Bruijn, Hub Storken, Wim Schreuders, Ben Willems, Huub Rouschen,
                             Thea Krämer.

6b. Tenues:
      
Een aantal hesjes beginnen te verslijten.
       Het bestuur doet in de loop van het komende seizoen een voorstel om deze te vervangen.

        Dit zal niet zonder eigen bijdrage kunnen.

 1. Clubkampioenschappen:
  Kruisfinales a.s. dinsdag om 19:30 uur.
  Finales a.s. donderdag om 19:30 uur.

 2. Activiteiten nieuwe seizoen:
  Winteractiviteit: Zaterdag 20 december 2014, café d’n Aezel.
  ALV 2015: 19 juni 2015, café d’n Aezel.
  Zomeractiviteit 2015: 27 juni 2015.

 3. Team voorstel:
  De teams worden voorgesteld en de vergadering gaat na een kleine wijziging akkoord. Twan en Wino zoeken nog een derde man bij BV Holtum.

 4. Rondvraag:
  Sam Simons: Ik heb nog geen tenue. Jan Schreuders zal hier zorg voor dragen.

Sluiting:
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering.