Onderwerp:    Verslag ALV 15 juni 2015

Aanwezig:      Bart de Bruijn, Peter op den Drink,Thies Geenen,Cor Heinemans,
                     Leon Lebens,  Jac Lemmens, Arno Mewissen, Ger van de Moosdijk,
                     René Nohlmans, Hein Props, Jan Schreuders, Sam Simons, Thei Storken,
                     Henk van Velzen, Leon Verhaeg, Wil Verheijen, John Widdershoven.

Afwezig:         Leo Corten, Wil Demandt, Seppo Ehlen, Jean op ’t Eynde, Huub Houben,
                     Wino Hoven, Twan van der Kort, Thea Krämer-Hendrikx, Huub Rouschen,
                     Wil Ruyters, Wim Schepers, Wim Schreuders, Ton Schrijnemakers,
                     Jan van Sloun, Hub Storken, Ton van Velzen, Ben Willems

Notulant:        Cor Heinemans

 

 1. Opening en mededelingen.
  De voorzitter opent de vergadering.
  Poedelgeld 2e klas en Toelie Wolfs competitie € 0,10
  Er is in de teamindeling geen plaats meer voor Ton van Velzen.
  Tenues: Voorstel door bestuur met foto en prijs.

 2. Notulen ledenvergadering 2014.
  De notulen worden goedgekeurd

 3. Jaarverslag vervangend secretaris.
  Er zijn het afgelopen jaar een drietal bestuursvergadering geweest.

 4. Jaarverslag penningmeester.
  De penningmeester doet verslag van de financiële situatie.
  Dit wordt akkoord bevonden.

 5. Verslag kascommissie en décharge Penningmeester.
  Thei Storken en leon Lebens hebben de kascontrole uitgeoefend en de papieren akkoord bevonden

 6. Wisseling bestuur en kascommissie.
  Bestuur: Arno Mewissen is aftredend en herkiesbaar. Er zijn geen tegenkandidaten.
  Kascommissie: Thei Storken is aftredend en Sam Simons volgt hem op.
  De huidige samenstelling is Leon Lebens en Sam Simons.

 7. Clubkampioenschap
  Volgende week vinden de kruisfinale en finales plaats..

 8. Fiestocht 20 juni.
  Vertrek vanaf café D’n Aezel 13:00 uur.

 9. Vaste data seizoen 2015-2016.
  Winteraktiviteit Zaterdag 19 december.
  ALV 2016 Vrijdag 10 juni 20:00 uur.
  Feestdag 2016: Zaterdag 18 juni.

 10. Voorstel teamsamenstelling 2015-2016.
  Na een hele discussie worden de teamsamenstellingen goef gekeurd.

 11. Fusie voorstel BC. Wolfrath – BV Holtum
  De grote meerderheid van de leden heeft hier geen behoefte aan.

 12. Clubkleding
  Een aantal leden vindt dit een toch te grote investering.
  Het bestuur kijkt later wat we hier nog meer kunnen.

 13. Rondvraag.
  René Nohlmans
  a. Zorgen voor voldoende wedstrijdformulieren en scoringsblokken
  b. Toezien op goed gedrag aan het biljart.
  c. Waarom doen wij niet mee aan de clubaktie van de Rabobank.
     Antw. Hiervoor moet onze vereniging lid zijn van de Rabobank en dat zijn we niet,

  Henk van Velzen: Hesjes gesloten houden tijdens het spelen.

  Jac Lemmens: Vraag of de clubkampioenschappen over een kortere periode gespeeld kunnen worden. Antw. Dit is bij een hoog aantal inschrijvingen niet mogelijk.

  Sam Simons: Heeft mogelijk 2 nieuwe sponsoren voor onze vereniging

 14. Sluiting.
  Niet meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering.