Notulen Jaarvergaderíng B.C. Wolfrath, 10 juni 2016.

Afmeldingen: Bart de Bruyn, Lei Corten, Peter op den Drink, Seppo Ehlen, Jean op ‘t Eynde, Hub
Houben, Twan v.d. Kort, Ger v.d. Moosdijk, Wil Ruyters, Wim Schreuders, Sam Simons, Jan van Sloun, Hub Storken, Henk v. Velzen, Leon Verhaeg.

Aanwezige bestuursleden: Cor Heinemans, Thies Geenen, Arno Mewissen, Jan Schreuders.

1.      Opening en mededelingen.
         Om precies 20.00 uur opent voorzitter Thies Geenen de vergadering met enkele mededelingen door de
         KNBB voor volgende competitie:
         a. herziening na de 1e helft v.d. competitie kan wel omhoog, maar maximaal 1 stap omlaag.
         b. lndien gespeeld wil worden in ROOK-VRIJE locatie, dient dit op het inschrijfformulier voor de komende
             competitie vermeld te worden.

2.      Clubkampieonschappen.
         Clubkampioenschappen 2016: l. W.Verheyen, 2. Th.Storken, 3. R.Nohlmans 4. Twan v.d.Kort.
         Clubkampioenschappen 2017 voorstel en aangenomen besluit: Na de 2e ronde verplicht aangeven of je
         wel of niet kan doorspelen. Na 2e ronde wordt niet meer geruild.

3.       Notulen Alg.Ledenvergadering: geen opmerkingen.

4.      Financíeel jaarverslag A.Mewissen:
         Geen contributie -verhoging, graag op tijd de contributie betalen!! Poedelgeld per team: 1X per jaar
         afdragen bij de penningmeester (liefst via de bank).

5.      Verslag kas-controlecommissie:
         Leon Lebens doet verslag namens hem en Th.Storken, dat alles weer perfect in orde was. Penningmeester
         mag nog lang blijven. Voor 2017 zitten in de kascontrolecommissíe Leon Lebens en Sam Simons.
         Reserve: Wil Verheyen. Bovendien wordt decharge verleend aan de penningmeester.

6.      Clubkampioenen:
         zie punt l. Tevens wordt vermeld dat ons team Wolfrath2, in de 2e kÍasse afgelopen seizoen kampioen is
         geworden. Op de districtswedstrijden konden ze helaas niet verder komen. Proficiat heren!!
         (team H.Props, W.Ruyters, Th.Geenen en reserve C.Heinemans.)

7.      Feestmiddag en avond:
         Leden die aan de fietstocht willen deelnemen dienen zich op te geven bij J.Schreuders.Voor de BBQ dient
         men zích op te geven bij A.Mewissen.

8.      Vaststellen winter-zomeractiviteit:
         Winteractiviteit voorstel 17 dec.2016, Zomeractiviteit 2017 voorstel 17 juni 2017
         Jaarvergadering 2O17 voorstel 9 iuni 2017.

9.      Voorstel teamsamenstelling competitie 2016-2017.
         Er wordt een voorstel gedaan, samengesteld door de bestuursleden, waarbij enkele problemen zich
         voordoen. Thea Kramer-Hendrikx wil perse niet meer samenspelen met Sam Simons Jac Lemmens wil dit
         probleem wel verder toelichten, maar er komt op dit moment geen oplossing. Voorzitter stelt de leden
         voor, om voor 22 juni a.s. andere oplossingen kenbaar te maken aan het bstuur, R.Nohlmans vraagt of er
         ruimte is bij b.v. Holtum. Ook komt er een voorstel of Jac.Lemmens en Sam Simons misschien kunnen
         rouleren in een team in de  3e klasse. Het bestuur zal verder contact opnemen met Frank v.Helden en
         Norbert Houben van b.v.Holtum.

10.   Rondvraag:
        H.Props vraagt of ieder team voor de thuis-wedstrijden het materiaal wil verzorgen (biljart zuigen, ballen
        poetsen, tellijsten klaarleggen en wedstrijdformulier klaarleggen) Het bestuur zal Twan vd.Kort vragen
        poetsmateriaal achter het buffet te bewaren.Leon Lebens vraagt ook om een wit potlood achter het buffet
        te bewaren.

11.    Sluiting.
         Voozitter bedankt Jessy de Bruyn-van Sloun voor de sponsoring waardoor we als bestuur geen voorstel
         hoeven te doen om de contributie te verhogen. Nogmaals DANK aan Jessy.
  
         p.s. bij punt n5/6 herverkiezing aftredend bestuurslid Jan Schreuders: herkozen.

         Omdat er verder geen vragen-opmerkingen zijn sluit de voorzitter de vergadering.

Notulist: Jan Schreuders.