Notulen

Jaarvergadering 2021

 

Datum:20 augustus 2021

Tijd: 20.00 uur

Locatie: Cafe den Aezel

 

Aanwezig:

Peter op den Drink, Seppo Ehlen, Thies Geenen, Cor Heinemans, Wino Hoven,

Twan van der Kort, Arno Mewissen, Jan Schreuders, Jan van Sloun, Hub Storken,

Wil Verheyen, Ben Willems.                                                                                                                                                

 

 

Afwezig met kennisgeving:

Huub Houben, Henny Lebens, Theo Lebens, Jac Lemmens, Huub Rouschen, Hein Props, Wim Schreuders, Henk van Velzen, John Widdershoven.

 

Afwezig zonder kennisgeving:

Ton Reijnen.

 

 

 

Voorzitter:

Thies Geenen

 

 

 

Notulist:

Jan van Sloun

 

Agenda

1

Opening en mededelingen door de voorzitter

2

Notulen Algemene Ledenvergadering 2019

3

Financieel jaarverslag

4

Verslag kascontrolecommissie en decharge penningmeester

5

Bestuursverkiezingen en leden kascommissie

6

Feestmiddag/avond

7

Vaststellen data zomer-, winteractiviteit en jaarvergadering 2022

8

9

Voorstel teamsamenstelling competitie 2021/2022 en onderlinge competitie

Contributie 2021/2022

10

Rondvraag

11

Sluiting

 

 

1 Opening en mededelingen door de voorzitter

Voorzitter Thies Geenen opent de vergadering.

Mededelingen:

-Tijdens wedstrijden dienen de algemene coronaregels ten alle tijden in acht te worden genomen

-Volgens de statuten treden bestuursleden af in het jaar waarin zij de leeftijd van 70 jaar bereiken.

 Voorgesteld wordt om dit artikel te laten vervallen. Dit wordt met algehele stemmen goedgekeurd.

 

2 Notulen Algemene Ledenvergadering 2019

- Geen opmerkingen

  Notulen goedgekeurd

 

 

 

3 Financieel jaarverslag

-Penningmeester Arno Mewissen presenteert financieel jaarverslag

-Graag de contributie direct te voldoen na ontvangst mail

 

 

 

4 Verslag kascontrolecommissie en decharge penningmeester

-Kascontroleur Wil Verheyen geeft aan dat penningmeester zijn zaken goed op  orde heeft. Geen opmerkingen.

-Penningmeester wordt decharge verleend.

 

                                      

5 Bestuursverkiezingen en leden kascommissie

-Aftredende bestuursleden zijn  Jan Schreuders en Jan van Sloun.

 Deze zijn herkiesbaar en worden door de vergadering herkozen.

-Leden kascommissie voor komend jaar zijn Hein Props en Ben Willems. 

 

 

 

 

     

6 Feestmiddag/avond

-De feestmiddag/avond zal plaatsvinden op zaterdag 28 augustus a.s.

 21 kandidaten nemen deel aan de fietstocht.

 

 

 

7 Vaststellen data winteractiviteit 2021, jaarvergadering 2022 en zomeractiviteit 2022

-Winteractiviteit 2021: 17 december

-Jaarvergadering 2022: 13 mei

-Feestmiddag/avond 2022: 21 mei

 

 

8 Voorstel teamsamenstelling 2021/2022

-Voorstel teamsamenstelling districtscompetitie wordt uitgewerkt door Thies Geenen en Jan Schreuders.

-Onderlinge competitie wordt uitgewerkt door Cor Heinemans. Wedstrijden worden gespeeld op maandag- en dinsdagmiddag.

 

 

 9 Voorstel contributie 2021/2022

               -Voorstel contributie voor komend jaar wordt gesteld op 50 euro en wordt goedgekeurd . 

  10 Rondvraag

                -Vraag Jan Schreuders: doorgaan of stoppen met poedelgeld

                De vergadering gaat akkoord met stopzetten poedelgeld.

             

11 Sluiting

De voorzitter  sluit om 20.19 uur de vergadering