Notulen

Jaarvergadering 2022

 

Datum:13 mei 2022

Tijd: 20.00 uur

Locatie: Cafe den Aezel

 

Aanwezig:

Peter op den Drink, Thies Geenen, Cor Heinemans, Wino Hoven, Theo Lebens,

Jac Lemmens, Arno Mewissen, Hein Props, Jan Schreuders, Jan van Sloun, Hub Storken,

Henk van Velzen.                                                                                    

 

 Afwezig met kennisgeving:

Seppo Ehlen, Huub Houben, Twan van der Kort, Henny Lebens, Ed Porteners, Lambert Props, Hans Puts, Ton Reijnen, Huub Rouschen, Wim Schreuders, Wil Verheyen, John Widdershoven.

 

Afwezig zonder kennisgeving:

 

Voorzitter:

Thies Geenen

 

Notulist:

Jan van Sloun

 

 

Agenda

1

Opening en mededelingen door de voorzitter

2

Notulen Algemene Ledenvergadering 2021

3

Financieel jaarverslag

4

Verslag kascontrolecommissie en decharge penningmeester

5

Bestuursverkiezingen en leden kascommissie

6

Feestmiddag/avond

7

Vaststellen data zomer-, winteractiviteit en jaarvergadering 2022/2023

8

9

Voorstel teamsamenstelling competitie 2022/2023 en onderlinge competitie

Contributie 2022/2023

10

Rondvraag

11

Sluiting

 

1 Opening en mededelingen door de voorzitter

Voorzitter Thies Geenen opent de vergadering.

Mededelingen:

-Stilgestaan wordt bij het overlijden van Jessy de Bruijn en Wim Schepers

-Verwelkomen nieuwe leden Hans Puts, Lambert Props en Tim Boelema.

-Nieuwe leden aanmelden via een bestaand lid. Bestuur beslist wel of geen toelating.

-Twan van der Kort is kampioen geworden van de onderlinge competitie.

-Voortgang clubcompetitie is nog in volle gang, in de districtscompetitie heeft het 1e team zich

  teruggetrokken.

-Thies Geenen wordt verwelkomd als nieuwe clubsponsor.

 

2 Notulen Algemene Ledenvergadering 2021

- Geen opmerkingen

  Notulen goedgekeurd

 

 

 

3 Financieel jaarverslag

-Penningmeester Arno Mewissen presenteert financieel jaarverslag

-Graag de contributie direct te voldoen na ontvangst mail

 

 

 

4 Verslag kascontrolecommissie en decharge penningmeester

-Kascontrolecommissie (Huub Houben/Hein Props) geeft aan dat penningmeester zijn zaken goed op  orde heeft. Geen opmerkingen.

-Penningmeester wordt decharge verleend.

                                      

 

5 Bestuursverkiezingen en leden kascommissie

-Aftredend bestuurslid is Arno Mewissen.

 Deze is herkiesbaar en wordt door de vergadering herkozen.

-Leden kascommissie voor komend jaar zijn Hein Props en Hub Storken. 

 

 

6 Feestmiddag/avond

-De feestmiddag/avond zal plaatsvinden op zaterdag 21mei a.s.

 20 kandidaten nemen deel aan de fietstocht, 28 deelnemers aan bbq.

 

 

 

7 Vaststellen data winteractiviteit 2021, jaarvergadering 2022 en zomeractiviteit 2022

-Winteractiviteit 2022: 17 december

-Jaarvergadering 2023: 12 mei

-Feestmiddag/avond 2023: 20 mei

 

 

8 Voorstel teamsamenstelling 2022/2023

-Voorstel teamsamenstelling districtscompetitie is uitgewerkt door Thies Geenen en Jan Schreuders.

2e klasse team: Thies Geenen, Peter op den Drink en Jac Lemmens.

-Onderlinge competitie wordt uitgewerkt door Cor Heinemans. Wedstrijden worden gespeeld op maandag- en dinsdagavond.

 

 

 9 Voorstel contributie 2022/2023

               -Voorstel contributie voor komend jaar wordt gesteld op 70 euro en wordt goedgekeurd . 

 

10 Rondvraag

                -niemand maakt gebruik van de rondvraag.

             

11 Sluiting

De voorzitter  sluit om 20.23 uur de vergadering.