Verslag Jaarvergadering 2009BC Wolfrath 05-06-2009.

 

Aanwezig:

 

Thies Geenen, Jan Schreuders, Nol Mewissen, Henk van Velzen, Cor Heinemans , Wim Floris,.Ben Willems allen namens het bestuur en de leden Bart de Bruyn, Hub Coenen, Seppo Ehlen, Thea kramer, Jac lemmens, Willem Lorenzo Weiss,Jo L”Ortije,Pierrre Mains, Ger van de Moosdijk, René Pernot, Hein Props, Ton Schrijnemakers, Jan Van Sloun, John Stoffels, Hun Storken, Wil Verheijen, John Widdershoven en Wil Demandt.

 

 

 

Afwezig: Jean op het Einde,René Nohlmans, Lei Jetten, Hub Rouschen, Wim Schreuders, Jo Van Sloun en Theo Storken

 

 

 

 

 

1.Opening: Thies opent de vergadering met iedereen hartelijk welkom te heten, hij vraagt een minuut stilte om te gedenken dat Wim de Bruyn ons afgelopen seizoen ontvallen is..Hij spreekt hierna de vergadering toe, dat ondanks de gevraagde aandacht afgelopen jaarvergadering er toch nog klachten bij het bestuur zijn binnengekomen over drankgebruik tijdens de wedstrijd en rijden onder invloed. Hij herinnert eenieder aan de gedragsregels, waarden en normen van de vereniging, die de secretaris afgelopen seizoen aan ieder lid heeft doen toekomen. Het is de bedoeling dat de teamleden het betreffende lid in eerste instantie zelf aanspreken, heeft dit geen gevolg dan zal het bestuur op de hoogte gebracht worden en deze kan dan maatregelen nemen. Verder belooft de voorzitter dat dit seizoen echt een groepsfoto gemaakt gaat worden.

 

 

 

2.Notulen ledenvergadering 2008: Er zijn geen op of aanmerkingen over het verslag en het verslag geeft ook geen aanleiding tot verdere vragen. Het verslag wordt vastgesteld met dank aan de secretaris.

 

 

 

3.Verslag secretaris. Ben somt de volgende feiten op: Op 21-6-2008 hebben we onze jaarlijkse afsluitende activiteit gehouden, men kon deelnemen aan een fietstocht in de middaguren en het avond programma bestond uit een BBQ met gezellig samenzijn in ons clubcafé. Er hebben 4 bestuursvergaderingen plaatsgevonden: -12-10 o.a. taakverdeling winteractiviteit en het organiseren van het PK 4e klas op 18 en 19 oktober.- 07-12. o.a. verloop van competitie en laatste afspraken over winteractiviteit (speurtocht).-02-03: Financiële positie en te nemen maatregelen, onderlinge competitie naar Wim de Bruyn competitie en hoe hier cachet aan te geven. Uitzetten van enquête teamsamenstelling volgende seizoen en ideeën en taakverdeling feestavond -17-5 Voorbereiding jaarvergadering - voorstel contributie - voorstel teamsamenstelling - voorbereiding feestavond. 13-12 heeft er een speurtocht rondom Holtum met aansluitend een feestavond plaatsgevonden. Verder is er door een afvaardiging van het bestuur een bezoek gebracht aan Wim de Bruyn om hem te feliciteren met zijn 25 jarig jubileum en werd hem ter gelegenheid hiervan en voor zijn sponsoring in de afgelopen jaren aangeboden om zijn naam te verbinden aan de ondelinge competitie. Ik mag u vertellen dat Wim hier mee vereerd was. Verder heeft het bestuur in wisselende samenstelling acte de presens getoond bij recepties plaatselijke verenigingen (C.V en Fanfare) bij de districtsvergaderingen van de Bond en werd er ziekenbezoeken afgelegd en werd Jessy bezocht n.a.v. het overlijden van Wim de Bruyn.En tenslotte op 05-06-2009 de jaarvergadering.

 

 

 

4.Verslag Penningmeester :Nol geeft een toelichting op het financieel overzicht, dat de vergadering ter inzage krijgt. Het overzicht geeft een nadelig resultaat van € 423,- als oorzaak hiervoor geeft hij aan dat er geen lotto inkomsten meer zijn, dat er als gevolg van de recessie minder sponsor inkomsten zijn geweest en dat er ook geen windbuksconcours of andere spekkassende activiteit heeft plaatsgevonden. Een en ander stelt ons voor de keuze of voor de feestavonden bijdragen te vragen of de contributie te verhogen. Voorgesteld wordt om de contributie te verhogen naar € 75,- De voorzitter vraagt bij wijze van handopsteking dit voorstel te steunen. Het overgrote deel van de vergadering stemt in met deze contributieverhoging.

 

 

 

5.Verslag kascommissie: Hub Storken spreekt mede namens Hein Props , dat zij de boeken hebben gecontroleerd en dat zij geen ongeregeldheden hebben kunnen vaststellen, sterker nog alles was pico bello in orde. De penningmeester wordt dan ook décharge verleend.

 

 

 

6.Wisseling bestuur: Volgens het schema is geen bestuurslid aftredend, wel heeft Henk van Velzen aangegeven geen deel meer te willen uitmaken van het bestuur. Aangezien niemand van de aanwezigen aangeeft deze bestuurszetel te willen opvullen, blijft deze leeg. In 2010 zijn zowel Thies als Nol aftredend. Voor de kascommissie wordt John Stoffels en Ton Schrijnemakers bereid gevonden, met Jan van Sloun als reserve lid.

 

 

 

7.Clubkampioenschap 2009.Donderdag 11 juni a.s. vinden de halve finales en de finales plaats, de voorzitter roept iedereen op om deze strijd bij te wonen. De strijd gaat tussen: Wil Ruyters – Willem Lorenzo Weiss –Seppo Ehlen en Hein Props. Jessy de Bruyn zal aanwezig zijn om de prijs uit te reiken. Verder wordt nog opgemerkt dat de bepaling van de te maken caramboles voor deze competitie niet juist zijn bepaald. René Nohlmans heeft het bestuur hiervan in kennis gesteld, omdat de competitie reed gestart was, heeft men dit niet gecorrigeerd, wel zal de volgende competitie de juiste rekenmethode worden toegepast. Dit in het voordeel van de minder getalenteerde onder ons.

 

 

 

8.Feestavond en middag. A.s. zaterdag 13 juni is het zover vanaf 15.00 uur vindt het boerengolf plaats en vanaf 19.00 uur een BBQ bij café Schreuders. I.v.m. het bestellen van het eten wordt gevraagd wie aanwezig zal zijn.

 

 

 

9.Vaste data seizoen 2009-2010: Vrijdag 11 juni 2010 de jaarvergadering en zaterdag 19 juni de feestavond.

 

 

 

10.Teamsamenstelling competitie: Thies en Jan hebben de teams samengesteld voorbereid. Thies geeft aan dat dit een moeilijke klus was, omdat er weinig flexibiliteit werd getoond op de inschrijfformulieren. Het bekend maken van de voorstellen levert een hoop commotie op. Gevraagd wordt om na de vergadering met de teamleden onderling te overleggen en de eventuele veranderingen hierna aan het bestuur kenbaar te maken.

 

 

 

11.Rondvraag: Van de rondvraag wordt door niemand gebruik gemaakt, waarna de voorzitter de vergadering sluit