ALV 7 juni 2013 Café d’n Aezel

Aanwezig:
Wil Demandt, Wim Floris, Thies Geenen, Cor Heinemans, Wino Hoven, Twan van der Kort, Thea Krämer-Hendrikx, Leon Lebens, Jac Lemmens, Arno Mewissen, Ger van de Moosdijk, Jan Oosterhof, René Pernot Hein Props, Jan Schreuders, Huub Storken, Thei Storken, Henk van Velzen, Ton van Velzen, Wil Verheijen, John Widdershoven.
Afwezig met kennisgeving:
Bart de Bruijn, Hub Coenen, Seppo Ehlen, Huub Houben, René Nohlmans, Huub Rouschen, Wim Schepers, Wim Schreuders, Ton Schrijnemakers, John Stoffels, Ben Willems.

     1.      De voorzitter opent de veradering.

     2.      Mededelingen:
     10 augustus vindt het dorpsfeest plaats op de markt en Kleine Dries.
     De rechtzaak waar de bond in verwikkeld is met een speler van La Plaza.
     Thies noemt de winnaars van afgelopen seizoen:

a.      Het team van Ton van Velsen, Wino Hoven en Twan van der Kort met het behalen van hun kampioenschap in de 3e klasse.

b.     Het behalen van de Toelie Wolfs beker: Seppo Ehlen, Leon Lebens, Jean op ’t Eynde en Jan Schreuders.

c.      Onze Landskampioen bandstoten: Seppo Ehlen.

     3.      Notulen afgelopen jaar:
     Er zijn geen opmerkingen.

     4.      Jaarverslag penningmeester:
     Voorstel om contributie met € 10,-- te verhogen naar € 85,--.
     De vergadering gaat akkoord.
     De nonplaying captain vult het tekort aan met € 150,--
     Na het voorlezen van het verslag door de kascommissie, dechargeert de vergadering de Penningmeester.

     5.      Kascontrolle commissie:
     Benoemt worden: Hub Coenen, Willy Verhijen en Reserve Thei Storken.

     6.      Bestuurs mutaties:
     Volgens het rooster zijn Thies en Cor aftredend. Beiden stelling zich weer beschikbaar.
     De vergadering gaat hiermee akkoord.

     7.      Fietstocht:
     Bij voldoende deelname en ijs en weder dienende start de fietstocht zaterdag na de feestavond om 15:00 uur vanaf Café d’n Aezel, 14:45 uur
     aanwezig zijn.

     8.      Jaarvergadering 2014:
     De jaarvergadering voor 2014 wordt vastgestelt op vrijdag 13 juni aanvang 20:00 uur in ons clublokaal Café d’n Aezel.

     9.      40 jarig jubileum 2014:
     De feestcommissie legt een drietal voorstellen op tafel.
     Afgesproken wordt dat er een enquete onder de leden wordt gehouden waar ze ook zelf voorstellen kunnen doen.

    10.   Team voorstel:
     Er zijn wat problemen om het team van Thei Storken en Wim Floris compleet te krijgen.
     Afgesproken wordt dat het team van Arno Mewissen + nog wat toegevoegden op roulatie basis in dat team gaan meedraaien.
     (op 19 juni zijn de teams aan de bond doorgegeven, met Wil Demandt afgesproken dat hij in dat team wordt aangemeld. Echter hij blijft
     normaal rouleren in zijn ‘eigen’ team.)

    11.   Rondvraag:
     Wegens gebrek aan belangstelling wordt er geen rondvraag gehouden.

    12.   Sluiting:
     Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering.